Certyfikaty i Uprawnienia

Home  | Mapa serwisu  | E-mail  | Kontakt  | Polityka cookies
 Nowo┼Ťci | O firmie | Certyfikaty | Zabezpieczenia DNA | 
powr├│t do listy »

WARUNKI PRZYST─äPIENIA DO EGZAMINU

1.Instytut Transportu Samochodowego, zwany dalej "Instytutem", jako jednostka certyfikuj─ůca wyznaczona przez ministra w┼éa┼Ťciwego do spraw transportu, organizuje i przeprowadza egzaminy na certyfikat kompetencji zawodowych, zwany dalej "certyfikatem" w o┼Ťrodkach egzaminowania dzia┼éaj─ůcych z upowa┼╝nienia Instytutu i spe┼éniaj─ůcych warunki okre┼Ťlone odr─Öbnymi przepisami. 

2.List─Ö o┼Ťrodk├│w egzaminowania Instytut podaje do publicznej wiadomo┼Ťci. 

3.Do egzaminu mo┼╝e przyst─ůpi─ç osoba, zwana dalej "kandydatem", kt├│ra z┼éo┼╝y┼éa do Instytutu wniosek o wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych, zwany dalej "wnioskiem" wraz z wymaganymi za┼é─ůcznikami oraz kopi─ů dowodu wp┼éaty za egzamin i certyfikat. Wz├│r wniosku okre┼Ťla Za┼é─ůcznik nr 1 do Regulaminu. 

4.Na ┼╝yczenie kandydata, Instytut wystawia faktur─Ö za egzamin i certyfikat i wysy┼éa poczt─ů pod adresem wskazanym we wniosku.

5.Wniosek niekompletny lub niew┼éa┼Ťciwie wype┼éniony, zostanie zwr├│cony kandydatowi, celem uzupe┼énienia.  

6.Po przyj─Öciu i zarejestrowaniu wniosku, Instytut wysy┼éa pisemne zawiadomienie o miejscu i terminie egzaminu.  

7.Dopuszcza si─Ö, jednorazow─ů, przes┼éan─ů drog─ů pocztow─ů nie p├│┼║niej ni┼╝ na 3 dni przed terminem egzaminu, odmow─Ö kandydata uczestniczenia w egzaminie w dniu i miejscu wskazanym w zawiadomieniu Instytutu. W tej sytuacji, Instytut ponownie przesy┼éa pisemne zawiadomienie o miejscu i terminie egzaminu, co nie podlega ju┼╝ zmianie.

REGULAMIN
DOTYCZ─äCY TRYBU I SPOSOBU PRZEPROWADZANIA EGZAMINU
NA CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH 
W TRANSPORCIE DROGOWYM

Na podstawie § 4 rozporz─ůdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskiwania certyfikat├│w kompetencji zawodowych  w transporcie drogowym (Dz. U. poz. 96) okre┼Ťla si─Ö organizacj─Ö, zasady i tryb przeprowadzania egzamin├│w na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.

W sprawach okre┼Ťlonych niniejszym regulaminem zastosowanie maj─ů przepisy:

1) ustawy z dnia 6 wrze┼Ťnia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125,  poz. 874, z p├│┼║n. zm.); 

2) rozporz─ůdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniaj─ůcego rozporz─ůdzenie w sprawie wysoko┼Ťci op┼éat za czynno┼Ťci administracyjne zwi─ůzane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 97). Ustala si─Ö, co nast─Öpuje: 

Rozdział 1
Wnioskowanie w sprawach certyfikatu kompetencji zawodowych oraz warunki przeprowadzania egzaminu pisemnego na certyfikat kompetencji zawodowych 

 

§ 1. Certyfikat kompetencji zawodowych jest wydawany na wniosek z┼éo┼╝ony przez osob─Ö przyst─Öpuj─ůc─ů do egzaminu pisemnego na certyfikat kompetencji zawodowych, zwanego dalej „egzaminem” albo osob─Ö ubiegaj─ůc─ů si─Ö o zwolnienie z egzaminu na podstawie art. 38 a ust. 1 ustawy z dnia 6 wrze┼Ťnia 2001 r. o transporcie drogowym zwan─ů dalej „Kandydatem”.

§ 2. 1. Jednostka Certyfikuj─ůca – Instytut Transportu Samochodowego, zwany dalej „Instytutem”, jako wyznaczona jednostka certyfikuj─ůca, rozpatruje wniosek Kandydata, organizuje i przeprowadza egzamin.

2. Wz├│r wniosku okre┼Ťla za┼é─ůcznik nr 1 do Regulaminu.

§ 3. Kandydat spe┼éniaj─ůcy warunki okre┼Ťlone w art. 38a ust.1 ustawy z dnia 6 wrze┼Ťnia 2001 r. o transporcie drogowym, sk┼éada do Instytutu wniosek wraz z wymaganymi za┼é─ůcznikami oraz kopi─ů dowodu wp┼éaty za certyfikat kompetencji zawodowych.

§ 4. Kandydat przyst─Öpuj─ůcy do egzaminu sk┼éada do Instytutu wniosek wraz z wymaganymi za┼é─ůcznikami oraz kopi─ů dowodu wp┼éaty za egzamin i certyfikat kompetencji zawodowych. 

§ 5. Kandydat spe┼éniaj─ůcy warunki okre┼Ťlone w art.  38a ust. 2 ustawy z dnia 6 wrze┼Ťnia 2001r. o transporcie drogowym, jest zwolniony z cz─Ö┼Ťci testu pisemnego w zakresie dziedzin obj─Ötych programem studi├│w. Kandydat ten nie jest zwolniony z pisemnego rozwi─ůzania zadania egzaminacyjnego.

§ 6. Do wniosku sk┼éadanego przez Kandydata, o kt├│rym mowa w § 5, do┼é─ůcza si─Ö dokumenty, o kt├│rych mowa w § 11, wraz z kopi─ů dowodu wp┼éaty za egzamin (pomniejszon─ů o 50 z┼é.  za ka┼╝dy zaliczony modu┼é) i certyfikat kompetencji zawodowych. 

§ 7. Egzaminy przeprowadza si─Ö w miejscach wyznaczonych przez Dyrektora Instytutu, umo┼╝liwiaj─ůcych prawid┼éowe przeprowadzenie egzaminu. List─Ö miejsc, w kt├│rych jest przeprowadzany egzamin wraz z planowanymi terminami egzamin├│w Instytut podaje  do publicznej wiadomo┼Ťci na stronie internetowej: www.its.waw.pl.

§ 8. W przypadku z┼éo┼╝enia wniosku niekompletnego lub niew┼éa┼Ťciwie wype┼énionego, Instytut wzywa Kandydata do usuni─Öcia brak├│w lub odsy┼éa wniosek w terminie 7 dni od daty wp┼éywu w celu uzupe┼énienia.

§ 9. Wniosek wraz z za┼é─ůczonymi dokumentami powinien by─ç dostarczony do Instytutu, co najmniej 14 dni przed dat─ů egzaminu. W przypadku dostarczenia ww. dokument├│w  w terminie p├│┼║niejszym ni┼╝ 14 dni, Instytut nie gwarantuje udzia┼éu Kandydata w wybranym przez niego terminie egzaminu.

§ 10. 1. Po przyj─Öciu i zarejestrowaniu wniosku Kandydata przyst─Öpuj─ůcego do egzaminu, Instytut wysy┼éa pisemne zawiadomienie o miejscu, terminie i zakresie egzaminu oraz  o uzyskanych zwolnieniach z cz─Ö┼Ťci egzaminu, w przypadku os├│b, o kt├│rych mowa w art. 38 a ust. 2 ustawy z dnia 6 wrze┼Ťnia 2001r. o transporcie drogowym. 

2. W przypadku braku mo┼╝liwo┼Ťci zawiadomienia pisemnego, dopuszcza si─Ö powiadomienie telefoniczne i jednocze┼Ťnie dokonuje si─Ö adnotacji o tym fakcie. Kandydat ma prawo do wyboru miejsca i terminu egzaminu z zachowaniem zasad okre┼Ťlonych w § 9

§ 11. 1. Zwolnienie Kandydata z egzaminu albo z cz─Ö┼Ťci egzaminu, o kt├│rym mowa odpowiednio w § 3 i § 5, nast─Öpuje na podstawie do┼é─ůczonych do wniosku: 

1) orygina┼éu lub po┼Ťwiadczonej notarialnie kopii dyplomu lub ┼Ťwiadectwa uko┼äczenia studi├│w podyplomowych, oraz 
2) orygina┼éu lub po┼Ťwiadczonej za zgodno┼Ť─ç z orygina┼éem przez upowa┼╝nione, zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa, podmioty kopii suplementu do dyplomu  lub dokumentu potwierdzaj─ůcego program studi├│w uko┼äczonych przez Kandydata.

2. Dokumenty, o kt├│rych mowa w ust. 1, mog─ů by─ç po┼Ťwiadczone przez Instytut na podstawie przedstawionych orygina┼é├│w tych dokument├│w.

§ 12. Dopuszcza si─Ö jednorazow─ů nieobecno┼Ť─ç Kandydata na egzaminie bez podania przyczyny. Ka┼╝da kolejna nieobecno┼Ť─ç na egzaminie powinna by─ç uzasadniona  i udokumentowana. Nieobecno┼Ť─ç nieusprawiedliwiona,  spowoduje pobranie na rzecz Instytutu op┼éaty za egzamin.

Rozdział 2
Tryb i sposób powoływania Komisji Egzaminacyjnej

§ 13. Instytut, za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej, przesy┼éa do urz─Ödu obs┼éuguj─ůcego ministra w┼éa┼Ťciwego do spraw transportu miesi─Öczny plan egzamin├│w, nie p├│┼║niej ni┼╝ 14 dni przed dat─ů pierwszego planowanego egzaminu. Miesi─Öczny plan egzamin├│w powinien zawiera─ç terminy i miejsca egzamin├│w. Ustalony plan egzamin├│w nie oznacza, ┼╝e ka┼╝dy egzamin uj─Öty w tym planie odb─Ödzie si─Ö.

§ 14. Potwierdzeniem tego, ┼╝e zaplanowany egzamin odb─Ödzie si─Ö, jest fakt wys┼éania do Kandydata zawiadomienia o miejscu i terminie egzaminu.

§ 15. Minister w┼éa┼Ťciwy do spraw transportu wyznacza Przewodnicz─ůcych poszczeg├│lnych sk┼éad├│w Komisji Egzaminacyjnych z ustalonej listy os├│b spe┼éniaj─ůcych kryteria okre┼Ťlone w § 5 ust. 1 rozporz─ůdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskiwania certyfikat├│w kompetencji zawodowych w transporcie drogowym i powiadamia o tym Instytut drog─ů elektroniczn─ů.

§ 16. Dyrektor Instytutu, z zastrze┼╝eniem § 17, ustala listy os├│b spe┼éniaj─ůcych kryteria okre┼Ťlone § 5 ust. 1 rozporz─ůdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskiwania certyfikat├│w kompetencji zawodowych  w transporcie drogowym b─Öd─ůcych przedstawicielami:

1) jednostki certyfikuj─ůcej,
2) polskiej organizacji o zasi─Ögu og├│lnokrajowym zrzeszaj─ůcej przewo┼║nik├│w drogowych, z kt├│rych nast─Öpnie wyznacza cz┼éonk├│w Komisji Egzaminacyjnej.

§ 17. Lista zawieraj─ůca wykaz os├│b b─Öd─ůcych przedstawicielami polskich organizacji o zasi─Ögu og├│lnokrajowym jest sporz─ůdzana na podstawie pisemnego zg┼éoszenia dokonanego przez te organizacje i przes┼éanego do Instytutu. 

§ 18. Dyrektor Instytutu powo┼éuje Komisj─Ö Egzaminacyjn─ů na egzamin, w danym dniu i miejscu.

§ 19. Komisja Egzaminacyjna sk┼éada si─Ö z nast─Öpuj─ůcych os├│b:

1) przewodnicz─ůcego Komisji Egzaminacyjnej;
2) członków Komisji Egzaminacyjnej:
a) przedstawiciela jednostki certyfikuj─ůcej, 
b) przedstawiciela polskiej organizacji o zasi─Ögu og├│lnokrajowym zrzeszaj─ůcej
przewo┼║nik├│w drogowych.
   
 
Rozdział 3
Tryb i spos├│b przeprowadzania egzaminu oraz zadania Komisji Egzaminacyjnej

§ 20. Instytut tworzy i wykorzystuje do egzaminowania jednolit─ů, poufn─ů, komputerow─ů baz─Ö pyta┼ä testowych i zada┼ä egzaminacyjnych, z kt├│rej s─ů losowane indywidualne zestawy egzaminacyjne dla ka┼╝dego Kandydata. Baza pyta┼ä jest wykorzystywana wy┼é─ůcznie do przeprowadzania egzaminu.

§ 21. 1. Egzamin polega na pisemnym rozwi─ůzaniu:  

1) testu; 
2) zadania egzaminacyjnego.

2. Test pisemny obejmuje nast─Öpuj─ůcy zakres zagadnie┼ä uj─Öty w modu┼éy:

1) A - Prawo cywilne; 
2) B - Prawo handlowe;
3) C - Prawo socjalne;
4) D – Prawo podatkowe;
5) E - Dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcza i zarz─ůdzanie finansami przedsi─Öbiorstwa;
6) F - Dost─Öp do rynku;
7) G - Normy techniczne i techniczne aspekty dzia┼éalno┼Ťci;
8) H – Bezpiecze┼ästwo drogowe.

3. 1. Test pisemny sk┼éada si─Ö z 64 pyta┼ä wielokrotnego wyboru z czterema mo┼╝liwymi odpowiedziami obejmuj─ůcych w ka┼╝dym module po 8 losowo wybranych pyta┼ä – w zakresie transportu drogowego os├│b lub rzeczy;

2. Zadanie egzaminacyjne sk┼éada si─Ö z dw├│ch przyk┼éad├│w praktycznych do rozwi─ůzania obejmuj─ůcych w ka┼╝dym z przyk┼éad├│w po dwa pytania. Jeden  z przyk┼éad├│w zawsze dotyczy znajomo┼Ťci zagadnie┼ä dotycz─ůcych czasu pracy
kierowc├│w.

4. Egzamin, w zale┼╝no┼Ťci od zakresu i rodzaju certyfikatu kompetencji zawodowych,
sk┼éada si─Ö z: 

1) 64 pyta┼ä testowych wielokrotnego wyboru z czterema mo┼╝liwymi odpowiedziami + 1 zadania egzaminacyjnego w┼éa┼Ťciwego dla transportu drogowego os├│b - na certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie
drogowego transportu os├│b;

2) 64 pyta┼ä testowych wielokrotnego wyboru z czterema mo┼╝liwymi odpowiedziami + 1 zadania egzaminacyjnego w┼éa┼Ťciwego dla transportu drogowego rzeczy - na certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie  drogowego transportu rzeczy.

5. Kandydat, o kt├│rym mowa w § 5, nie udziela odpowiedzi na pytania zawarte  w modu┼éach, z kt├│rych uzyska┼é zwolnienie z tytu┼éu uko┼äczonych studi├│w. 

§ 22. 1. Kandydat zakwalifikowany na egzamin jest obowi─ůzany zg┼éosi─ç si─Ö na egzamin 15 minut przed wyznaczon─ů godzin─ů jego rozpocz─Öcia. 

2. Przewodnicz─ůcy Komisji Egzaminacyjnej, zwany dalej „Przewodnicz─ůcym”, decyduje o mo┼╝liwo┼Ťci dopuszczenia do egzaminu Kandydata, kt├│ry przyb─Ödzie na egzamin po jego rozpocz─Öciu. Fakt dopuszczenia do egzaminu potwierdzany jest stosown─ů adnotacj─ů  w protokole egzaminacyjnym parafowan─ů przez Przewodnicz─ůcego oraz Kandydata.

W przypadku nie dopuszczenia Kandydata do egzaminu, kt├│ry przyby┼é po jego rozpocz─Öciu, b─Ödzie to traktowane jako nieobecno┼Ť─ç na egzaminie. W takiej sytuacji, nie przewiduje si─Ö zwrotu op┼éaty za egzamin, z zastrze┼╝eniem § 22 ust. 3. 

3. Kandydat, kt├│ry z wa┼╝nych, odpowiednio udokumentowanych, przyczyn losowych nie m├│g┼é przyst─ůpi─ç do egzaminu w wyznaczonym dla niego terminie, mo┼╝e przyst─ůpi─ç do egzaminu w terminie p├│┼║niejszym.

4.  Kandydat mo┼╝e zrezygnowa─ç z dalszego ubiegania si─Ö o certyfikat kompetencji zawodowych na podstawie z┼éo┼╝onego pisemnego o┼Ťwiadczenia.

5. Egzamin przeprowadza si─Ö w wydzielonej sali egzaminacyjnej, w warunkach umo┼╝liwiaj─ůcych osobom egzaminowanym samodzieln─ů prac─Ö. 

6. Kandydat przyst─Öpuj─ůcy do egzaminu przed rozpocz─Öciem ka┼╝dej cz─Ö┼Ťci egzaminu jest obowi─ůzany okaza─ç dokument ze zdj─Öciem tj.: dow├│d osobisty, paszport lub inny dokument pozwalaj─ůcy na ustalenie to┼╝samo┼Ťci. Komisja Egzaminacyjna ma prawo w ka┼╝dej fazie egzaminu sprawdzi─ç to┼╝samo┼Ť─ç osoby egzaminowanej.

§ 23. 1. Test pisemny oraz zadanie egzaminacyjne s─ů oznaczone niepowtarzalnymi numerami, kt├│re s─ů wpisywane do protoko┼éu przed wydaniem testu lub zadania kandydatowi. 

2. Przewodnicz─ůcy podpisuje si─Ö na ka┼╝dej pracy egzaminacyjnej: na te┼Ťcie oraz zadaniu egzaminacyjnym przed ich wydaniem albo po ich wype┼énieniu przez Kandydata  i z┼éo┼╝eniu Komisji.

3. Podczas wydawania testu pisemnego Kandydatowi, o kt├│rym mowa  w § 5, Przewodnicz─ůcy lub upowa┼╝niony przez niego cz┼éonek Komisji Egzaminacyjnej, zakre┼Ťla i parafuje na te┼Ťcie oznaczenia modu┼é├│w, kt├│re  wype┼énia osoba egzaminowana oraz informuje o procedurze wype┼éniania testu.

4. Po otrzymaniu testu pisemnego lub zadania egzaminacyjnego osoba egzaminowana, powinna sprawdzi─ç prawid┼éowo┼Ť─ç otrzymanego testu lub zadania, z zakresem zdawanego egzaminu, wpisa─ç na pierwszej stronie swoje imi─Ö i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku nieposiadania tego numeru dat─Ö urodzenia oraz dat─Ö i miejsce egzaminu, i w dolnym prawym rogu ka┼╝dej strony testu i zadania egzaminacyjnego z┼éo┼╝y─ç sw├│j podpis. 

5. W przypadku, gdy test pisemny i zadanie egzaminacyjne jest nieopisane lub jest opisane niezgodnie z wymaganiem okre┼Ťlonym w § 23 ust. 4, osoba egzaminowana jest obowi─ůzana do uzupe┼énienia brak├│w formalnych, a w przypadku odmowy ich dokonania, egzamin uwa┼╝a si─Ö za zako┼äczony z wynikiem negatywnym, bez mo┼╝liwo┼Ťci zwrotu op┼éaty  za egzamin.

6. Na ka┼╝de pytanie w te┼Ťcie pisemnym przypadaj─ů cztery mo┼╝liwe odpowiedzi  do wyboru, z kt├│rych wi─Öcej ni┼╝ jedna odpowied┼║  mo┼╝e by─ç poprawna. Wybran─ů odpowied┼║ lub wybrane odpowiedzi osoba egzaminowana zaznacza znakiem (x).

7. W przypadku pomy┼éki w zaznaczaniu w┼éa┼Ťciwej odpowiedzi, osoba egzaminowana jest obowi─ůzana obwie┼Ť─ç b┼é─Ödnie zakre┼Ťlon─ů odpowied┼║ k├│┼ékiem, z┼éo┼╝y─ç przy niej sw├│j podpis, a nast─Öpnie zaznaczy─ç znakiem (x) inn─ů odpowied┼║, uznan─ů przez ni─ů za w┼éa┼Ťciw─ů.

§ 24. 1. Czas rozwi─ůzywania testu pisemnego sk┼éadaj─ůcego si─Ö z 64 pyta┼ä wynosi 120 minut. 

2. Czas rozwi─ůzywania zadania egzaminacyjnego wynosi 120 minut.

3. Pomi─Ödzy ka┼╝d─ů z cz─Ö┼Ťci egzaminu, przys┼éuguje przerwa nie d┼éu┼╝sza ni┼╝ 15 minut.

§ 25. W przypadku egzaminu dla Kandydata, o kt├│rym mowa w § 5, dla obliczenia czasu rozwi─ůzywania testu pisemnego przyjmuje si─Ö, ┼╝e na ka┼╝dy modu┼é Kandydat ma 15 minut na udzielenie odpowiedzi. Przepis § 24 ust. 2 i 3 stosuje si─Ö odpowiednio. 

§ 26. 1. Komisja egzaminacyjna ocenia egzamin przyznaj─ůc za odpowiedzi punkty wed┼éug nast─Öpuj─ůcych kryteri├│w:

1) Test pisemny:
a) udzielenie pełnej odpowiedzi na pytanie - 1 punkt,
b) udzielenie nieprawidłowej, niepełnej lub brak odpowiedzi - 0 punktów.
Maksymalna liczba mo┼╝liwych do uzyskania punkt├│w wynosi 64.

2) Zadanie egzaminacyjne (za ka┼╝d─ů udzielon─ů odpowied┼║ mo┼╝na uzyska─ç od 0÷4 punkt├│w): 
a) odpowied┼║ bardzo dobra - 4 punkty,
b) odpowied┼║ dobra - 3 punkty,
c) odpowied┼║ dostateczna - 2 punkty,
d) odpowiedź niepełna - 1 punkt,
e) odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi - 0 punktów.
Ka┼╝da ocena ma swoj─ů wag─Ö r├│wn─ů 4. Maksymalna liczba mo┼╝liwych do uzyskania punkt├│w wynosi 64 (4 pytania x 4 ocena x 4 waga = 64).

2. Warunkiem zaliczenia testu pisemnego oraz zadania egzaminacyjnego jest uzyskanie, co najmniej 50% mo┼╝liwych do otrzymania punkt├│w z ka┼╝dej cz─Ö┼Ťci.

3. Egzamin uwa┼╝a si─Ö za z┼éo┼╝ony z wynikiem pozytywnym w przypadku uzyskania przez osob─Ö egzaminowan─ů z dw├│ch cz─Ö┼Ťci, co najmniej 60% og├│lnej liczby punkt├│w. 

§ 27. 1. Za prawid┼éowy przebieg egzaminu odpowiada Komisja Egzaminacyjna.

2. Przewodnicz─ůcy rozstrzyga wszelkie kwestie zwi─ůzane z egzaminem.

3. W przypadku uchybie┼ä proceduralnych w trakcie trwania egzaminu lub uzasadnionych zastrze┼╝e┼ä do pyta┼ä testowych i zada┼ä egzaminacyjnych, ka┼╝da z os├│b wchodz─ůcych w sk┼éad Komisji Egzaminacyjnej mo┼╝e wnie┼Ť─ç zastrze┼╝enia do Protoko┼éu.

4. Podczas egzaminu zabrania si─Ö korzystania z jakichkolwiek dodatkowych materia┼é├│w, ksi─ů┼╝ek, urz─ůdze┼ä technicznych (z wyj─ůtkiem kalkulator├│w) oraz z pomocy innych os├│b, a tak┼╝e zak┼é├│cania porz─ůdku na sali egzaminacyjnej. W przypadku niew┼éa┼Ťciwego zachowania si─Ö osoby egzaminowanej podczas egzaminu, a w szczeg├│lno┼Ťci nieprzestrzegania ww. wymaga┼ä, Przewodnicz─ůcy mo┼╝e  przerwa─ç egzamin dla danej osoby 
i wezwa─ç j─ů do opuszczenia sali, bez prawa do zwrotu wniesionej op┼éaty za egzamin. W takim przypadku wynik egzaminu dla tej osoby jest negatywny.

§ 28. 1.W czasie trwania egzaminu na sali egzaminacyjnej powinny przebywa─ç co najmniej dwie osoby wchodz─ůce w sk┼éad Komisji Egzaminacyjnej.

2. W sytuacji szczeg├│lnej dopuszcza si─Ö mo┼╝liwo┼Ť─ç  rozpocz─Öcia i przeprowadzenia egzaminu przy obecno┼Ťci dw├│ch os├│b wchodz─ůcych w sk┼éad Komisji Egzaminacyjnej.

§ 29. 1. Po przeprowadzeniu egzaminu, osoby wchodz─ůce w sk┼éad Komisji Egzaminacyjnej podpisuj─ů Protok├│┼é Egzaminacyjny. 

2. Wz├│r Protoko┼éu okre┼Ťla za┼é─ůcznik nr 2 do Regulaminu.

§ 30. 1. Test pisemny i zadanie egzaminacyjne s─ů sprawdzane w terminie 14 dni od dnia egzaminu. 

2. Przewodnicz─ůcy oraz cz┼éonek Komisji Egzaminacyjnej b─Öd─ůcy przedstawicielem Instytutu sprawdzaj─ů test pisemny i zadanie egzaminacyjne w siedzibie Instytutu. 

3. Liczb─Ö uzyskanych punkt├│w z testu pisemnego  i zadania egzaminacyjnego wpisuje si─Ö w odpowiednie rubryki protoko┼éu egzaminacyjnego.

4. Wynik końcowy egzaminu wpisuje się w odpowiedniej rubryce protokołu egzaminacyjnego.

5. Po uzupe┼énieniu Protoko┼éu o wyniki testu pisemnego i zadania egzaminacyjnego sprawdzaj─ůcy test i zadanie egzaminacyjne podpisuj─ů Protok├│┼é a ponadto Przewodnicz─ůcy zatwierdza prawid┼éowo┼Ť─ç i rzetelno┼Ť─ç sporz─ůdzenia Protoko┼éu poprzez z┼éo┼╝enie,  w odpowiednim miejscu, podpisu na Protokole.

§ 31. 1. Instytut ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za zabezpieczenie prac egzaminacyjnych przed dost─Öpem os├│b nieupowa┼╝nionych. 

2. Spos├│b i tryb zabezpieczenia prac egzaminacyjnych okre┼Ťla procedura ustalona przez Dyrektora Instytutu.

§ 32. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu, Kandydat ma prawo przyst─ůpi─ç powt├│rnie do egzaminu po wniesieniu nowej op┼éaty za egzamin. Wniesiona op┼éata za certyfikat pozostaje wa┼╝na. Przepis § 9 stosuje si─Ö odpowiednio.

§ 33.1. Instytut wysy┼éa Kandydatowi w terminie do 28 dni od daty egzaminu, certyfikat kompetencji zawodowych, a w przypadku negatywnego wyniku egzaminu, zawiadomienie zawieraj─ůce liczb─Ö uzyskanych punkt├│w z testu pisemnego i zadania egzaminacyjnego oraz wynik ko┼äcowy egzaminu.

2. W przypadku Kandydata, o kt├│rym mowa w § 3, Instytut po pozytywnej weryfikacji wniosku, przesy┼éa niezw┼éocznie certyfikat kompetencji zawodowych nie p├│┼║niej ni┼╝ w terminie 28 dni od dnia wp┼éywu wniosku do Instytutu. Przepis §  8 stosuje si─Ö odpowiednio.

§ 34. W przypadku wyst─ůpienia kwestii spornych dotycz─ůcych oceny prac egzaminacyjnych, na pisemny wniosek Kandydata s─ů udost─Öpniane do wgl─ůdu w siedzibie Instytutu orygina┼éy prac egzaminacyjnych.
 

Rozdzia┼é  4
Opłaty za egzamin i certyfikat oraz koszty przeprowadzenia egzaminu

§ 35. Op┼éat─Ö za egzamin i wydanie certyfikatu okre┼Ťlon─ů w rozporz─ůdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie wysoko┼Ťci op┼éat za czynno┼Ťci administracyjne zwi─ůzane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych nale┼╝y wnosi─ç na adres i rachunek bankowy Instytutu:
Instytut Transportu Samochodowego; 03-301 Warszawa, ul. Jagiello┼äska 80 Nr rachunku bankowego: 86 1240 6074 1111 0000 4992  2947  w PEKAO SA Oddzia┼é  w Warszawie.

§ 36. Stawki wynagrodzenia Komisji Egzaminacyjnej ustala Dyrektor Instytutu w ramach posiadanych ┼Ťrodk├│w w┼éasnych. Osoby wchodz─ůce w sk┼éad Komisji Egzaminacyjnej pobieraj─ů wynagrodzenie z Instytutu. Informacj─Ö o wysoko┼Ťci stawek Dyrektor Instytutu przekazuje ministrowi w┼éa┼Ťciwemu do spraw transportu na 14 dni przed ich wprowadzeniem. 

§ 37. Instytut ponosi koszty przeprowadzenia egzaminu w tym koszty dojazdu i noclegu os├│b
wchodz─ůcych w sk┼éad Komisji Egzaminacyjnej. 
 

Rozdzia┼é  5
Sposób przechowywania protokółów z przeprowadzonych egzaminów oraz prowadzenia
rejestru wydawanych certyfikat├│w kompetencji zawodowych

§ 38. Orygina┼éy protoko┼é├│w s─ů przechowywane w Instytucie przez okres co najmniej 50 lat od dnia egzaminu. Dotyczy to tak┼╝e Protoko┼é├│w z egzamin├│w przeprowadzonych przed dniem wej┼Ťcia w ┼╝ycie niniejszego regulaminu. 

§ 39. Instytut wydaje certyfikat kompetencji zawodowych odpowiadaj─ůcy zakresowi zagadnie┼ä obj─Ötych egzaminem.

§ 40. Instytut prowadzi w┼éasny rejestr wydanych przez siebie certyfikat├│w w formie dokumentacji elektronicznej. 

§ 41. Informacje zawieraj─ůce imi─Ö i nazwisko posiadacza certyfikatu oraz rodzaj i numer wydanego certyfikatu s─ů dost─Öpne na ┼╝─ůdanie zainteresowanej osoby lub instytucji posiadaj─ůcej tytu┼é prawny, z zachowaniem przepis├│w o ochronie danych osobowych.

§ 42. W przypadku kradzie┼╝y lub zagubienia certyfikatu kompetencji zawodowych, jego posiadacz jest obowi─ůzany do niezw┼éocznego zawiadomienia Instytutu o tym fakcie.

§ 43. Instytut jest obowi─ůzany przedstawia─ç ministrowi w┼éa┼Ťciwemu do spraw transportu, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do dnia 31 stycznia oraz do dnia 31 lipca, informacje dotycz─ůce liczby i zakresu wydanych przez siebie certyfikat├│w kompetencji zawodowych.

§ 44. Instytut podlega kontroli ministra w┼éa┼Ťciwego do spraw transportu w zakresie sposobu egzaminowania i wydawania certyfikat├│w kompetencji  zawodowych oraz gospodarki finansowej, wynikaj─ůcej z kompetencji Instytutu, jako jednostki certyfikuj─ůcej.  

Rozdział 6
Informacje o procedurze certyfikacji

§ 45. Informacje o procedurze certyfikacji, tj. o warunkach przyst─ůpienia do egzaminu, trybie i sposobie przeprowadzania egzaminu, op┼éatach za egzamin i certyfikat, terminach  i miejscach kolejnych egzamin├│w, wz├│r wniosku o wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych oraz wyci─ůg z niniejszego Regulaminu zawieraj─ůcy informacje niezb─Ödne dla Kandydata s─ů dost─Öpne:

1) na stronach internetowych Instytutu Transportu Samochodowego  
w Warszawie (
www.its.waw.pl);
2) w siedzibie Instytutu;
3) w dzia┼éaj─ůcych z upowa┼╝nienia Instytutu, o┼Ťrodkach  egzaminowania  (w przypadku termin├│w egzamin├│w - dotycz─ů one jedynie danego o┼Ťrodka).

Rozdzia┼é  7
Skargi i reklamacje

§ 46.  Wszelkie skargi dotycz─ůce sposobu przeprowadzenia egzaminu nale┼╝y sk┼éada─ç do Dyrektora Instytutu nie p├│┼║niej ni┼╝ w terminie 7 dni od daty egzaminu. 

§ 47. Wszelkie reklamacje dotycz─ůce wyniku egzaminu nale┼╝y sk┼éada─ç do Dyrektora Instytutu nie p├│┼║niej ni┼╝ w terminie 90 dni od daty egzaminu. Przyst─ůpienie do egzaminu poprawkowego oznacza akceptacj─Ö wyniku z poprzedniego egzaminu.

§ 48. Wszelkie skargi oraz reklamacje dotycz─ůce procesu  egzaminowania i certyfikacji Dyrektor Instytutu rozpatruje w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi. Stron─Ö odwiedzono : 357305 razy
AUTO ZYK J.E.M. ul.Jugosłowianska 25 60-301 Poznań, tel. (061) 867 28 03, fax. (061) 867 46 68

OKR─śGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW
ul. Bukowska 60, 62-070 D┬▒browa, tel. (61) 64 25 825, (61) 64 25 826