Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym w Polsce wyróżnia się podstawowe oraz okręgowe stacje kontroli pojazdów. Stacje te różnią się rodzajami wykonywanych badań oraz ich zakresem. W podstawowych stacjach kontroli pojazdów można wykonać:

Okresowe badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,

Dodatkowe badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t (z wyjątkiem badań przypisanym tylko stacjom okręgowym),

Badania techniczne przyczep przeznaczonych do łączenia z pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t.

W okręgowych stacjach kontroli pojazdów wykonuje się następujące badania


Okresowe badania techniczne wszystkich pojazdów,

Dodatkowe badania techniczne wszystkich pojazdów,

Badania co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych.

W przeciwieństwie do podstawowych stacji kontroli pojazdów, w okręgowych stacjach przeprowadza się następujące badania dodatkowe:

Autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h,

Pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych,

Pojazdu zabytkowego,

Pojazdu, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym,

Pojazdu, dla którego określono wymagania techniczne w przepisach ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, o podatku od towarów i usług,

Pojazdu, dla którego określono dodatkowe wymagania w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego.