Szkolenia

Kurs CPC - Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika

Przedstawiamy Państwu ofertę dotyczącą szkoleń dla kandydatów ubiegających się o Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym. Czytaj dalej

Kurs DGSA - Doradców ADR

Zgodnie z wymaganiami przepisów 1.8.3 Umowy ADR oraz art. 21.1 Ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych z dnia 28 października 2002 r. każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek , powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością. ( wg umowy ADR (1.8.3.1)). Czytaj dalej

Specjalistyczne Szkolenie dla osób przewożacych materiały niebezpieczne

ZAKRES PODSTAWOWY

Zakres podstawowy obejmuje zakresem zagadnienia związane z uprawnieniami transportu materiałów niebezpiecznych z wyłączeniem klas: 1-wybuchowe, 7-cysterny. Szkolenie ADR zakres podstawowy obejmuje 24 godziny wykładów i ćwiczeń. Zajęcia prowadzone są w cyklu trzech kolejnych dni ( piątek, sobota, niedziela ). Na zakończenie kursu przeprowadzony zostaje Egzamin państwowy oraz wydanie Zaświadczeń uprawniających do przewozu materiałów niebezpiecznych.

ZAKRES – CYSTERNY

Szkolenie ADR zakres cysterny obejmuje 16 godzin wykładów i ćwiczeń. Zajęcia prowadzone są w cyklu dwudniowym ( sobota, niedziela ). Na zakończenie kursu przeprowadzany zostaje Egzamin państwowy oraz wydanie Zaświadczeń uprawniających do przewozu materiałów niebezpiecznych w cysternach.

Szkolenia ADR dla kierowców

PROGRAM SZKOLENIA DLA DORADÓW ADR: Zakres ramowy: moduł podstawowy 10 godzin, moduł klas materiałów niebezpiecznych 10 godzin.. Czytaj dalej

Szkolenia wstępne i okresowe dla kierowców

Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 ( Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) dotyczącej szkoleń kwalifikacyjnych kierowców ośrodek nasz prowadzi dwa rodzaje szkoleń kierowców. Czytaj dalej

Warunki przystąpienia do egzaminu

1.Instytut Transportu Samochodowego, zwany dalej "Instytutem", jako jednostka certyfikująca wyznaczona przez ministra właściwego do spraw transportu, organizuje i przeprowadza egzaminy na certyfikat kompetencji zawodowych, zwany dalej "certyfikatem" w ośrodkach egzaminowania działających z upoważnienia Instytutu i spełniających warunki określone odrębnymi przepisami Czytaj dalej

Zakres wiedzy na egzamin

Zakres zagadnień objętych egzaminem na certyfikat kompetencji zawodowych Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym zakres zagadnień objętych egzaminem określa część I załącznika do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009. Czytaj dalej