W Auto Zyk w Poznaniu wykonujemy psychotesty dla osób: 

 • ubiegających się o uzyskanie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C-E
 • przedłużające ważność uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C-E
 • podchodzących do kursu kwalifikacji wstępnej. 

Badania psychologiczne są zatem obowiązkowe, dla osób ubiegających się o uprawnienia w zakresie prawa jazdy kat. C i C+ E. Obowiązkowa jest również systematyczna kontrola, którą zawodowi kierowcy muszą przechodzić co 5 lat, a po ukończeniu 60 roku życia co 30 miesięcy. 

Czas trwania badania

Czas wykonywanego badania psychologicznego kierowców zawodowych kategorii C-E wynosi około 90-120 minut.

W tym czasie przewidziane są trzy formy badania:

Część pisemna - testowa

Wypełnianie testów umożliwiających określenie:

 • spostrzegawczości,
 • zdolności logicznego myślenia,
 • zdolności koncentracji, przerzutności oraz podzielności uwagi,
 • cech osobowości,
 • sposobu radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Część aparaturowa 

Wykonywanie zadań w trakcie trwania aparatury psychologicznej umożliwiają określenie sprawności psychomotorycznej osoby badanej, czyli:

 • szybkości reakcji na bodźce,
 • koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Część ustna - krótki wywiad

W tej części badania psycholog przeprowadza krótką rozmowę dotyczącą dotychczas zdobytego doświadczenia w prowadzeniu pojazdów, ewentualnych wypadków, przebytych chorób, problemów i zaburzeń.

Czym kończy się badanie?

Osoba po przeprowadzonym badaniu otrzymuje orzeczenie psychologiczne:

 • mówiące o braku / istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E wydane na podstawie art.82 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600);
 • mówiące o braku / istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy wydane na podstawie art. 39k ust. 1/art. 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.). 

Cena badania psychologicznego kierowców zawodowych kategorii C-E

Całkowity koszt badania psychologicznego kategorii C-E wynosi 150 zł i jest on zgodny z 

aktualnym “Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy § 13”.